رفاه اجتماعی

معرفی رشته رفاه اجتماعی (کنکور آسان است)

معرفی رشته رفاه اجتماعی (کنکور آسان است)

 

رفاه اجتماعی

تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی که زمانی یک بحث فرعی و حاشیه ای بود امروزه به جایگاهی رسیده که یکرشته دانشگاهی شده است .
هدف دوره
رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی درسطوح اجرایی از سیاستگذاری تا ارائه خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی ، خصوصی، خانواده و خیریه با هدف کاهش ، رفع ، کنترل یا پیشگیری از مشکلات اجتماعی صورت میگیرد.
منظور از مشکل اجتماعی هر پدیده اجتماعی است که به اعتقاد کثیری از افرادجامعه ، مخل کیفیت زندگی یا تهدید کننده ارزشهای آن جامعه باشد ، علل یا عوارضاجتماعی داشته باشد و حل آن مستلزم سیاستگذاری اجتماعی باشد .
براساس این تعریف، پدیده هایی نظیر فقر ، نابرابری (اقتصادی ، قومی ، جنسی و غیره ) مشکلات نهادآموزش (مثل بی سوادی ، افت تحصیلی و کیفیت پایین آموزشها ) مشکلات نهاد بهداشت (مثلدسترسی ناکافی به خدمات و کیفیت پایین خدمات ) مشکلات نهاد تولید (مثل بیکاری وکمبود بهره وری نیروی انسانی و سرمایه )مشکلات نهاد خانواده (مثل فروپاشی و تزلزلخانواده ها ، خشنونت خانگی و فرار کودکان ) و انحرافات اجتماعی (مثل مشکلات بهداشتروان ، اعتیاد ، خشونت و جرم ) همگی مشکل اجتماعی تلقی می شوند.
رفاه اجتماعی شامل شش قلمرواصلی است که حوزه های اصلی فعالیت این دانش آموختگان را نیز تشکیل میدهد:

-۱تامین اجتماعی:
مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل بیمه و با مشارکتنیروی کار و کارفرماست که با هدف تامین حداقل نیازهای کار در موارد افت در آمد نظیربیماری ، از کارافتادگی و بازنشستگی صورت می پذیرد.
در برخی کشورها تامیناجتماعی با مفهوم گسترده تری مد نظر است که تقریبا همه قلمروهای رفاه اجتماعی را دربرمی گیرد.
-۲خدمات اجتماعی:
مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل غیربیمه ای (حمایتی ) است که با هدف تامین حداقل نیازهای بخشی از جامعه که تحت پوشش تامیناجتماعی قرار نمی گیرند ، صورت می پذیرد.
پرداخت یارانه به خانوارهای زیر خطفقر از جمله مهمترین این اقدامات است که در بخش دولتی سازماندهی و اجرا می شود. درعین حال ، خدمات اجتماعی محدود به فعالیتهای دولت نمی شود و امروزه طیف وسیعی ازفعالیتهای سازمانهای غیردولتی بویژه خیریه ها را در بر می گیرد.
-۳بهداشت همگانی :
هر اقدامی که هر یک از بخشهای جامعه (اعم از دولتی ، دولتی ، خانوادهو خیریه ) برای دسترسی عموم افراد آن جامعه به خدمات بهداشتی مورد نیاز آنها و برایتامین سایر نیازهای بهداشتی آنها انجام دهد ، در این قلمرو قرار می گیرد.
پرداخت یارانه غذا برای پیشگیری از سو تغذیه و عوارض آن و تاسیس خانه ها یبهداشت و بیمارستانهای دولتی ، از جمله مهمترین این اقدامات در بخش دولتی است . خیریه ها در این زمینه هم نقش قابل توجهی می توانند ایفا کنند.
-۴آموزش همگانی :
تامین نیازهای آموزشی پایه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد. تاسیسمدارس دولتی برای طبقات فقیر از مهمترین این اقدامات در بخش دولتی و تاسیس خیریههایی برای تامین نیازهای تحصیلی کودکان فقیر از جمله این اقدامات در بخش غیر دولتیاست.
-۵اشتغال :
هر اقدامی که در هر یک از بخشهای دولتی و غیردولتی برایافزایش اشتغال و کاهش بیکاری صورت گیرد ، در این قلمرو قرار دارد.
ارائه آموزشهای فنی – حرفه ای ، خدمات کاریابی و بیمه بیکاری از جمله اینهاست . در برخی تقسیمبندیها این قلمرو زیر مجموعه ای از تامین اجتماعی قلمداد می شود.
-۶مسکن:
تامین سرپناه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد که نظیر سایر قلمروهایپیشگفته شامل فعالیتهای در هر دو بخش دولتی (مثل واگذاری مسکن به طبقات نیازمند بهشکل اجاره یا اجاره به شرط تملک و پرداخت وامهای دراز مدت کم بهره برای تهیه مسکنبه طبقات کم درآمد) و غیردولتی (بویژه خیریه ) می شود.
به روشنی دیده می شود کهرفاه اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیتهای دولت و جامعه مدنی را شامل می شود.
این حجم وسیع عملیات و این سهم عظیم بودجه دولتی و یا درآمدهای ملی مستلزم تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اداره دستگاههای متولی رفاه اجتماعی اعم از دولتی (صف یا ستاد(خیریه و انتفاعی است که مهارتهای تحلیل ، پژوهش و ارزشیابی را داشته باشند .
دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی برای پاسخ به چنین ضرورتی طراحی شده است.

درسهای رشته:

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ آمار و روش تحقیق مقدماتی ۱۱ زبان تخصصی
۲ ارزشیابی برنامه ها و طرح های رفاهاجتماعی ۱۲ سازمان و مدیریت
۳ اقتصاد خرد و کلان ۱۳ سلامت اجتماعی
۴ اقتصاد رفاه ۱۴ سیاست های اجتماعی و برنامه های توسعه
۵ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ۱۵ سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
۶ پایان‌نامه ۱۶ فنون پیشگیری از انحرافات اجتماعی وارتقای سلامت اج
۷ حقوق رفاه ۱۷ مشکلات اجتماعی
۸ خدمات اجتماعی و شناخت گروههای هدف ۱۸ نظریه های جامعه شناسی
۹ روانشناسی اجتماعی ۱۹ نظریه های رفاه اجتماعی
۱۰ روش تحقیق پیشرفته در توسعه در رفاهاجتماعی

 

بازار کار:

تواناییهای مورد انتظار:
-توانایی کاربرد نظریه های علمی در تشخیص مشکلاتپیچیده رفاه اجتماعی .
-مهارت های کمی لازم برای مدل سازی مشکلات ، اجرا وارزشیابی راه حلها.
-درک جامعی از اهمیت تعیین راهبرد (استراتژی ) درسازمانهای رفاه اجتماعی.
-توانایی کار موثر در گروه و تیم و راهبری آنها.
-توانایی پژوهش و تحلیل در مسائل و مشکلات اجتماعی.
-توانایی تدوینسیاستها ، برنامه ها و راهکارهای موثر (effective) و کار آ (efficient)
-برایحل مسائل و مشکلات اجتماعی براساس یافته های پژوهشی
-توانایی تدوین و اجرایارزشیابی برای برنامه ها و راهکارهای اجرا شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات وسیاستهای رفاه اجتماعی.
-توانایی مستند سازی تجارب سازمانی و یافته های پژوهشیبرای ارتقا علم رفاه اجتماعی.
شرایط و ضوابط شرکت در دوره :
-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس از یکی از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارج از کشور مورد تاییدوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در یکی ازرشته های مددکاری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی پژوهشگری اجتماعی ، مردم شناسی ،تعاون ، علوم سیاسی، روان شناسی ، جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، اقتصاد ، مدیریت ،بهداشت عمومی ، حقوق ، رشته های توانبخشی فیزیو تراپی ،گفتار درمانی ، کار درمانی( پرستاری ، شنوایی شناس ، آموزش کودکان استثنایی و بینایی سنجی (
-دارا بودنشرایط کلی ورود به کارشناسی ارشد.
-برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسببا رشته تحصیلی

 

جهت دریافت مشاوره و خرید محصولات آموزشی با شماره های

۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰

۰۲۱۴۴۴۳۱۳۱۳

۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

تماس بگیرید

یا کلمه {مشاوره رشته رفاه اجتماعی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبار کنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید و همچنین برای دیدن و خرید محصولات به سایت ما سر بزنید . جهت عضویت در کانال و پیج کنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید.

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس
×

پشتیبانی 24 ساعته

×